BTB Salgs og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs og leveringsbetingelser er gældende for samhandel mellem Billig-støvsugerposer.dk (efterfølgende kaldet sælger), og alle former for købende erhvervskunder med adresse i Danmark, Norge og Sverige.

1. Tilbud, ordre og accept

Tilbud fra sælger, som ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder, såfremt ordreafgivelse eller overensstemmende accept fra køber ikke er sælger i hænde inden 30 dage fra tilbuddets afgivelse. Hvis intet andet er beskrevet omhandler tilbud alene uopdelte ordrer. Købers ordrer og bestillinger af enhver art er kun bindende for sælger, når køberen har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Aftaler om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for sælger uden skriftlig bekræftelse fra sælger.

Kunden kan alene påberåbe sig indholdet i individuelle tilbud og / eller ordrebekræftelser som grundlag for leverancen. Oplysninger som sælger har fremsat i brochurer, annoncer, prislister på internettet eller mundtligt, er således uden relevans for leverancen.

2. Ydelse

Sælgers ydelse omfatter alene det, der fremgår af faktura/ordrebekræftelse, og på nedennævnte vilkår forpligter sælger sig til at levere et produkt af sædvanlig god kvalitet for så vidt angår materiale og forarbejdning. Der tages forbehold for mellemsalg.

3. Leveret mængde

Sælger har ret til under- eller overlevering på op til 10%.

4. Levering

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, sker levering ab sælgers lager, således at køber bærer risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varerne efter udlevering fra lager. På ordrer mindre end beløb svarende til € 100,- pålægges småordretillæg på beløb svarende til € 10,- 

5. Priser

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, gælder prisen ab lager, ekskl. transport, forsikring, moms, told og andre afgifter.

6. Prisændring

Alle priser er som udgangspunkt gældende i hele kalenderår, dog kan sælger til enhver tid ændre brutto- såvel som nettopriser som følge af prisændringer fra underleverandører, omkostningsændringer, valutaudsving samt ændringer af told, skat m.v.

7. Betalingsbetingelser

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, skal betaling ske i henhold til de på fakturaen påtrykte betalingsbetingelser. Erlægges betaling ikke rettidigt, beregnes morarente i henhold til gældende lovgivning. Sælger gør endvidere kunden opmærksom på, at der foretages løbende kreditvurdering af kreditkunder hos relevante kreditoplysningsbureauer.

8. Forsinkelse

Sker levering ikke til aftalt tid kan køber ved straks at reklamere, jf. pkt. 12 til sælger, hæve aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlig ulempe for køber.

Såfremt forsinkelsen kun angår en del af en leverance, kan køber alene hæve købet for så vidt angår den forsinkede del med tilbehør. Gælder forsinkelsen varer, som er produceret efter købers anvisning, eller er varen af en beskaffenhed, som normalt ikke lagerføres af sælger, kan køber alene hæve købet, hvis forsinkelsen medfører, at købers formål med købet vil blive væsentligt forfejlet.

Såfremt forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelser fra sælgers side, samt at køber er påført et adækvat og dokumenteret tab som følge heraf, har køber ret til erstatning, dog jf. pkt. 11. Herudover påtager sælger sig ikke noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf, ligesom der ikke tilkommer køber andre beføjelser i anledning af forsinkelsen.

9. Fordringshavermora

Undlader køber, efter at leveringstiden er indtrådt, at afhente ydelsen er sælger, efter skriftligt forud at have afgivet opfordring til på ny at aftage ydelsen, berettiget til at foretage salg til tredjemand og anvende det indkommende beløb til afskrivning på tilgodehavende.

10. Mangler

Sælger forpligter sig til at afhjælpe eventuelle dokumenterede mangler ved den af sælger leverede ydelse, som skyldes fejl i materiale og/eller fremstilling, eller at foretage omlevering, såfremt køber rettidigt og behørigt har reklameret herover under iagttagelse af de i pkt. 12 nedenfor fastsatte bestemmelser, og inden udløbet af en frist på 12 måneder fra datoen fra sælgers levering til køber. Ansvar for mangler ved leverancer til byggeri ophører, fem år efter at afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår, har fundet sted, dog senest seks år efter overgivelsen af materialerne til køber. Også i sådanne tilfælde kan sælger kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang sælgers egen leverance er mangelfuld, og endvidere kun i det omfang, det følger af sælgers kontraktforhold med køber. Sælger er berettiget til at vælge mellem afhjælpning og omlevering. Køber er forpligtet til at give sælger adgang til afhjælpning på aftalt tidspunkt.

11. Ansvarsfraskrivelse

Ud over det i pkt. 10 fastsatte vedrørende afhjælpning eller omlevering påtager sælger sig ikke noget mangelansvar for den leverede ydelse, ligesom køber ikke kan hæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag eller tilbageholdelse af købesummen, helt eller delvist, som følge af mangler. Sælgers ansvar som følge af forsinkelse, jf. pkt. 8, kan ikke overstige et beløb svarende til 1 % af den aftalte betaling for den forsinkede ydelse for hver fulde uge, forsinkelsen har varet, og erstatningen kan maksimalt andrage 10 % af den aftalte betaling. For så vidt angår produktansvar er sælger kun ansvarlig for den skade, som den leverede ydelse forvolder, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl begået af sælger eller dennes ansatte. Sælger er dog aldrig ansvarlig for indirekte skader og tab såsom driftstab og tabt avance. Sælgers ansvar for skade forvoldt på andre genstande og personer kan ikke overstige DKK 1,0 mio. inkl. renter og omkostninger pr. skade. Såfremt sælger måtte blive pålagt erstatningsansvar som følge af den brug, som køber måtte gøre af den leverede ydelse, herunder ved videresalg, som går ud over sælgers ansvar i medfør af denne bestemmelse, er køber forpligtet til at friholde sælger for dette ansvar, og køber er endvidere forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler kravet mod sælger. 

12. Reklamation og undersøgelsespligt

Det påhviler køber senest 3 dage efter levering af sælgers ydelse at foretage en grundig undersøgelse af, om ydelsen er i overensstemmelse med købsaftalen. Fragtskader skal anmeldes til transportøren ved levering. Køber er forpligtet til straks at reklamere over mangler, der konstateres ved denne undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved en sådan undersøgelse. I tilfælde af at den leverede ydelse lider af skjulte mangler, er køber forpligtet til at reklamere herover, straks efter at manglen konstateres eller burde konstateres. I modsat fald er køber afskåret fra at gøre manglen gældende. Al reklamation skal ske skriftligt, og køber skal oplyse fakturanummer og dato for levering samt oplyse type og eventuelt produktions nummer på det mangelfulde produkt. Reklamationen skal desuden indeholde en redegørelse for manglens omfang og beskaffenhed. Sælger har ret til at kontrollere skader på skadestedet og til at foretage undersøgelse af mangelfulde dele, før denne tager stilling til reklamationen, herunder om manglen er omfattet af sælgers afhjælpnings- eller omleveringspligt. Undlader køber at opfylde de i nærværende bestemmelse fastsatte regler, afskæres denne for enhver misligholdelsesbeføjelse i anledning af sælgers misligholdelse.

Sælger er berettiget til at opkræve de faktiske udgifter forbundet ved reklamationsbehandlingen, såfremt det kan påvises at de leverede materialer ikke er fejlbehæftede, og reklamationssagen derved er opstået af andre forhold hos kunden.

13. Returnering af varer

Varer modtages kun retur efter særskilt aftale med sælger, og da kun mod et returneringsgebyr svarende til 25 % af varens fakturapris. Returvarer skal sendes til en adresse oplyst af sælger, fragten betales af køber. Ønske om returnering af varer skal anmeldes til sælger senest 3 måneder efter fakturadato. Varen som ønskes retur skal på returtidspunktet være lagervare hos sælger. Specialproducerede varer tages ikke retur. 

14. Force majeure

Sælger er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, der skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for sælgers kontrol, og som vil kunne forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af sælgers ydelse. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og levering til den således udskudte leveringstid anses i den forbindelse for rettidig. Såfremt leveringshindringen skal påregnes at ville vedvare længere end fire uger, er såvel sælger som køber berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse.

15. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til den leverede ydelse tilkommer sælger og overgår først til køber, når den fulde købesum er erlagt.

16. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem parterne afgøres ved de almindelige domstole og ved anvendelsen af dansk ret. Tvisten skal efter sælgers valg afgøres ved Byretten i Viborg som rette værneting eller ved voldgift ved en af Det Danske Voldgiftinstitut nedsat voldgift i overensstemmelse med "Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftinstitut". Voldgiftsretten skal have sæde i Viborg. Dog skal tvister vedrørende mangler ved leverancer til byggeri behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

Privatlivspolitik – indsamling og anvendelse af personoplysninger

Behandling af personoplysninger – opfyldelse af kontrakt

I forbindelse med dit køb hos Billig-støvsugerposer.dk har du indtastet en række personoplysninger, herunder særligt

  • Dit navn
  • Din adresse
  • Din e-mailadresse
  • Dit telefonnummer
  • Dine betalingsoplysninger

Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med ekspederingen af dit køb, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af handlen samt i en efterfølgende periode på 2 måneder, så du lettere kan handle ved os en anden gang. Herefter bliver oplysningerne slettet.

Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma, pt. GLS med henblik på levering af dine indkøb.

Behandling af personoplysninger – samtykke

Hvis du har sat kryds i boksen ”ja, jeg giver samtykke til, at I må kontakte mig pr. e-mail med nyhedsbreve eller tilbud”, behandler vi din e-mailadresse og oplysningerne om dine køb hos os, indtil det ikke længere er relevant. Det vil i praksis sige, indtil du gør os opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra os.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du enten gøre ved at benytte linket i bunden af vores e-mails eller ved at kontakte os på info@billig-stovsugerposer.dk og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve og tilbud.

Datasikkerhed

Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi anvender tredjeparter til behandling af dine betalingsoplysninger (QuickPay) og til håndtering af dine køb (OpenCart og Webshipper). Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til

Billig-støvsugerposer.dk

CVR-nr. 34834040
Nellikevej 5
Tlf.: +45 51378225
E-mail: info@billig-stovsugerposer.dk

Du kan desuden kontakte vores databeskyttelsesrådgiver direkte på

Margrethe Agerup Præst
Nellikevej 5
8800 Viborg
Tlf.: 51378225
E-mail: map@carls.nu

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 6 måneder efter, at du har modtaget din vare.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse (så vi kan sende dig vores nyhedsbrev og relevante tilbud), kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

Hvis du ønsker at klage over Billig-støvsugerposer.dk’s behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Henvendelser omkring persondatalovgivningen

Ønsker du, at vide hvilke informationer vi har gemt om dig eller bruge retten til at blive slettet fra vores systemer, beder vi dig henvende dig til os skriftligt på info@carls.nu – på den måde sikrer vi, at der ikke sker misforståelser omkring dine ønsker omkring persondatabehandlingen.